Vedtægter

Rønne Jagtforening

 

Vedtægter for lokalforening under

 Danmarks Jægerforbund

DJ


 

1.0 Navn og hjemsted.

1.1 Foreningens navn er Rønne Jagtforening

1.2 Forenings hjemsted Bornholms Regionskommune.

 

2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund DJ.

2.1 Foreningen er tilsluttet Danmarks Jægerforbund, DJ, hvis vedtægter er bindende for foreningen og går forud for disse vedtægter.

2.2 DJ hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

 

3.0 Formål og opgaver.

3.1 Foreningens formål er at samle alle jægere inden for foreningens område og fremme disses interesser i tilslutning til DJ´s formål, som dette er angivet i vedtægterne for Danmarks Jægerforbund, §2.

3.2 Foreningens formål er endvidere som en af Rønne Jagtudvalg, at gennemføre jagter i de af Bornholms Regionskommune lejede skove. Opgaven og deltagelsen gennemføres i overensstemmelse med de i Bornholms Jagtudvalg og Rønne Jagtudvalg vedtagne retningslinier.

 

4.0 Optagelse og jagtberettiget.

4.1 Foreningen kan som medlemmer optage enhver uberygtet person.

4.2 Alle som er boende under matr. Rønne Bygrund, matr. Rønne markjorder eller er bosiddende med indkørsel til ejendom indenfor Rønne byskilt er jagtberettiget i Rønne Plantage.

 

5.0 Ophør.

5.1 Udmelselse af foreningen skal ske med mindst én måneds skriftlig varsel til udgangen af december.

5.2 Foreningen kan slette et medlem, som er i restance med kontingent, efter nærmere af bestyrelsen fastsatte regler.

5.3 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem af foreningen, der i væsentlig grad har optrådt eller handlet til skade for foreningen.

5.4 Eklusion skal dog for at få endelig gyldighed godkendes på førstkommende genealforsamling. Ekslusion kræver, at 2/3 af medlemmerne stemmer herfor. Såfremt forslaget om eksiusion ikke opnår et sådant flertal, kan eksklusionen vedtages på en ekstraordinær generalsorsamling, såfremt 2/3 af de, der fremmødte stemmer herfor.

5.5 Eksklusion af Danmarks Jægerforbund kan ske i overensstemmelse med Danmarks Jægerforbunds vedtægter § 37. 

5.6 Medlemskabets ophør medfører ikke krav på andel i foreningens formue.

 

6.0 Kontingent og hæftelse.

6.1 Medlemmerne betaler et af bestyrelsen fastsat årligt kontingent. 

6.2 Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler om kontingentreduktion for husstands-, ungdoms- og seniormedlemmer samt for ekstraordinære medlemmer og i øvrigt træffe nærmere bestemmelser om forfaldstid m.v.

6.3 Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

 

7.0 Ordinær generalforsamling.

7.1 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

7.2 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts måned, første gang marts 2014. Forslag der ønskes optaget på dagsordenen skal være foreningen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

7.3 Indkaldelse af den ordinære generalforsamling med angivelse af dagsorden, skal ske i DJ´s medlemsblad eller ved skriftlig indkaldelse til medlemmerne med mindst 2 ugers varsel.

7.4 Dagsordenen skal omfatte følgende punkter:

1.  Valg af: A Dirigent. B: Protokolfører. C: Stemmetæller.

2.  Aflæggelse af beretninger om foreningens virke siden sidste ordinære        generalforsamling.

3.  Undertegnede har gennemgået foranstånde regnskab og har ingen bemærkniger til regnskab.

4.  Indkomne forslag.

5.  Fastlæggelse af kontingent.

6.  Valg af formand og/eller kasserer.

7.  Valg af betyrelsesmedlemmer.

8.  Valg af supplanter.

9.  Valg af to revisorer og to revisorsuppleanter.

10. Eventuelt.

 

8.0 Ekstraordinær generalforsamling.

8.1 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyresen når denne finder det påkrævet, eller 2/3 af medlemmerne skriftlig overfor bestyrelsen begærer dette med angivelse af, hvilke sager, der ønskes behandlet. Efter skriftlig begæring er fremsat overfor bestyrelsen, skal bestyrelsen lade afholde ekstraordinær generalforsamling senest 3 uger herefter. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden skal ske skriftligt til medlemmerne med mindst 1 uges varsel.

 

9.0 Afstemninger.

9.1 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

9.2 Hvert medlem her én stemme.

9.3 Afstemninger sker skriftligt, hvis dirigenten bestemmer dette, eller hvis 1/3 medlemmer begærer skriftlig afstemning.

9.4 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

9.5 Beslutninger vedtages ved simpelt absolut stemmeflertal, medmindre andet fremgår af disse vedtægter.

9.6 Ændringer af disse vedtægter kan alene vedtages, når mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmer stemmer derfor.

 

10.0 Bestyrelse.

10.1 Bestyrelsen, der vælges af og blandt medlemmerne, har den overordnede ledelse af foreningen.

10.2 Bestyrelsen består af minimum 3 og op til 5 medlemmer, og op til 2 supplanter.

10.3 Valgperioden er 2 år. Genvalg kan finde sted.

10.4 Formand og kasserer vælges af generalforsamlingen.

10.5 Bestyrelsen vælger af sin midte en næstformand og en sektretær.

10.6 Bestyrelsen afholder møde efter behov, når formanden eller minimum 2 medlemmer af bestyrelsen begærer det.

10.7 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

10.8 Hvert medlem af bestyrelsen har én stemme.

10.9 Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens- eller i dennes fravær næstformandens – stemme afgørende.

 

11.0 Tegningsret.

11.1 Foreningens tegnes af bestyrelsen i forening eller af formanden, henholdsvis næstformanden, i forening med et andet bestyrelsesmedlem.

11.2 Meddelelse af fuldmagt til foreningens løbende dispotioner kan gives til kassereren.

 

12.0 Formue og regnskabsår.

12.1 Foreningens formue skal anbringes i anerkendte pengeinstitutter eller sikre værdipapirer.

12.2 Regnskabsåret er kalenderår.

 

13.0 Revision.

13.1 De 2 revisorer, der vælges af og blandt medlemmerne, jfr. Punkt 7, reviderer regnskabet og påtegner dette. Revisorerne har enviderer til opgave løbende at påse, at foreningen administreres hensigtsmæssigt og i overensstemelse med de fastsatte retningslinier.

13.2 Revisorerne kan foretage uanmeldte kasseeftersyn.

13.3 Medlemmerne af bestyrelsen kan ikke vælges til revisor.

 

14.0 Sammenslutning.

14.1 Foreningen kan med mindst 2/3 af samtlige medlemmers stemmer vedtage, at foreningen sammenlægges med andre jagtforeninger under Jægerforbundet, således at foreningens aktiver og passiver overtages af den fortsættende, fælles lokalforening.

 

 

15.0 Opløsning.

15.1 Generalforsamlingen kan med mindst ¾ af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst én og højst to måneders mellemrum, vedtage et foreningen opløses.

15.2 Foreningens eventuelle formue skal – efter at alle forpligtelser er opfyldt – forvaltes af Jægerforbundet i indtil fem år. Stiftes en ny lokalforening under Jægerforbundet i foreningens område indenfor femårsperioden, overføres den foraltede formue til den nye lokalforening. I modsat fald tilfalder formuen efter femårsperiodens udløb Jægerforbundet, som skal anvende den til naturbevarende formål.

 

16.0 Ikrafttræden.

16.1 Disse vedtægter der er vedtaget på en generalforsamling d.18.februar 2020, træder i kraft, når de er godkendt af Dansk Jægerforbund.

 

Godkendt af DJ´s hovedbestyrelse

(Godkendt d.20/4-2020.

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/